Yom Teruah (Rosh Hashanah)


October 2
Rosh Chodesh